تصویرهوایی؛ فیلم هوایی از مراسم رژه موتوری و خودرویی در شهر شیراز

تصویرهوایی؛ فیلم هوایی از مراسم رژه موتوری و خودرویی در شهر شیراز

دسته بندی فیلم: مذهبی