رونمایی و الحاق پهپاد تاکتیکی سیمرغ به نیروی دریایی کنارک - پهپاد نیوز | پهپاد نیوز رونمایی و الحاق پهپاد تاکتیکی سیمرغ به نیروی دریایی کنارک - پهپاد نیوز