امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Monday, 1 March , 2021
امروز : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ - 18 رجب 1442
شناسه خبر : 11016
  پرینتخانه » آخرین اخبار, اخبار ویژه, مقالات تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴ | 513 بازدید | ارسال توسط :
دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري

مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از دور (پهپادها)

پهپاد نیوز- امروزه پرنده هاي هدايت پذير از دور، استفاده از آنها و ملاحظات نظارتي مربوطه، يك موضوع رو به توسعه براي عموم مردم و ارائه دهندگان برخي خدمات و مراجع نظارتي و حاكميتي در كشور هستند.
مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از دور (پهپادها)

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري

Civil Aviation Directives (CAD)

شيوه نامه 9002

CAD 9002

سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران

I.R. of Iran – Civil Aviation Organization

Remotely Piloted Aircraft Regulation

مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از دور (پهپادها)

ويرايش 01 اسفند ماه 97

First Issue FEB. 2019

 

 

اصلاحيه ها

اصلاحيه هاي اين سند، بر روي سايت سازمان منتشر ميشوند. دارندگان اين سند موظف هستند، اصلاحيه ها را در اين

سند اعمال نموده و سوابق آن را در جدول زير ثبت نمايند.

1- كليات

امروزه پرندههاي هدايت پذير از دور، استفاده از آنها و ملاحظات نظارتي مربوطه، يك موضوع رو به توسعه براي عموم مردم و ارائه دهندگان برخي خدمات و مراجع نظارتي و حاكميتي در كشور هستند.

از آنجا كه موضوع پهپادها داراي جنبههاي مختلف ايمني عمومي، ايمني هوانوردي، حريم خصوصي، امنيت، بازرگاني و غيره است، تعيين الزامات حاكم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر يك از مراجع متولي موضوعات، باعث سردرگمي ذينفعان خواهد شد. بنابراين با توجه به ماهيت اين وسايل و آثار مهمي كه ميتوانند بر هوانوردي كشور بگذارند، سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان مرجعي كه الزامات را به صورت يكپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است. بديهي است كه بخش قابل توجهي از اين الزامات توسط مراجعي به غير از سازمان هواپيمايي كشوري تعيين شده و جهت اطلاعرساني به عموم در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار گرفتهاست.

مطابق با قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه 1328 ( و آيين نامه مديريت و ساماندهي وسايل

پرنده فوق سبك غيرنظامي مصوب 24 / 05 / 1386 هيأت محترم وزيران، و دستورالعمل شماره 52 شوراي امنيت كشور ساماندهي چگونگي بكارگيري پهپادها با كاربرد غيرنظامي( اين سند بعنوان شيوهنامه اجرايي آيين نامه مذكور و به منظور نظارت بر فعاليت كليه بهره برداران ، كاربران پهپاد و مالكين پهپاد وعمليات پرواز اين نوع از وسايل پرنده در حوزه غيرنظامي ميباشد.

1-1-هدف

هدف از تدوين اين سند، ايجاد يكپارچگي جهت پذيرش پهپاد و عمليات پرواز ايمن اين نوع از وسايل پرنده و

در كشور ميباشد.

اين شيوه نامه تدوين شده است تا كاربران،مالكين و بهرهبرداران بتوانند به آسودگي و با رعايت مقررات و به شكل

مسئولانه به استفاده از پهپاد بپردازند، از حقوق و تكاليف خود در زمينه مسائل مختلف مرتبط با پهپاد آشنا شوند و يا

به اسناد مربوطه در اين زمينه راهنمايي گردند. همچنين روشهاي اجرايي و شيوه نامه هاي مربوطه لازم ديگر براي

اجراي الزامات معرفي شوند.

ساير اهداف اين دستورالعمل عبارتند از:

نظارت بر فعاليت پروازي پهپادها با كاربرد غيرنظامي.

توسعه زيرساختهاي مناسب جهت استفاده از مزاياي بكارگيري پهپادهاي غيرنظامي.

ارتقاء ايمني پروازها در فضاي كشور

ساماندهي عمليات پرواز پهپادهاي غيرنظامي به منظور كاهش نرخ سوانح و حوادث هوايي و مخاطرات امنيتي.

ايجاد بانك اطلاعاتي پهپادهاي غيرنظامي در كشور.

1-2-حدود

دامنه كاربرد اين شيوهنامه در خصوص فعاليت پهپادهاي غير نظامي در ردههاي چهارگانه مشخص شده در همين سند است.

استفاده از پهپادهاي خارج از ردههاي مشخص شده در اين سند و يا بكارگيري پهپادها براي عملياتي كه خارج از حدود تعيين شده در اين سند آمده است، منوط به ارائه درخواست خاص به سازمان و دريافت مجوزهاي لازم است.

1-3- مسئوليت اجرا

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل، حسب مورد بر عهده كاربران پهپادها، مالكين و بخشهاي نظارتي ميباشد.

1-4-انتشار، كنترل و توزيع سند

كنترل، انتشار و توزيع اين شيوهنامه برعهده سازمان هواپيمايي كشوري بوده و از طريق “سامانه قوانين و مقررات” موجود در سايت سازمان www.cao.ir در دسترس عموم قرار ميگيرد.

1-5- تعاريف

در اين شيوهنامه، واژههاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار ميروند:

سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران

سامانه: سامانه جامع مديريت و ساماندهي پهپادها كه از طريق درگاه الكترونيكي drones.cao.ir در دسترس عموم قرار دارد.

پهپاد: يك وسيله پرنده كه از راه دور هدايت ميگردد.

كاربر: فرد ذيصلاحي است كه مسئوليت هدايت پهپاد را از شروع تا پايان پرواز بر عهده دارد.

ارتفاع پروازي: ارتفاع پرواز پهپاد از سطح زمين در محل پرواز كه بر حسب متر محاسبه ميشود.

شعاع عمل: حداكثر فاصله )متر( بين پهپاد و كاربر در حين پرواز.

مناطق تفريحي و سرگرمي: مناطقي تائيد شده با شعاع عمل و ارتفاع پروازي مشخص و محدود براي فعاليت پروازي پهپادها كه مشخصات آن توسط سازمان جهت اطلاع عموم انتشار مييابد.

مالك: شخصي حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور، مالكيت پهپاد را در اختيار دارد.

بهرهبردار: شخصيت حقيقي و يا حقوقي كه با استفاده از پهپاد به ارايه خدمات ميپردازد.

كالا: هر نوع جرم حمل شده توسط پهپاد كه از اجزاء پهپاد به حساب نيايد و با هدف جابجايي و تحويل، به پهپاد اضافه ميشود.

كالاي خطرناک: اشيا و يا عناصري كه توانايي ايجاد خطر براي سلامتي، ايمني، اموال و محيط اطراف را دارند و در

ليست كالاهاي خطرناک سازمان جهاني هواپيمايي كشوري)ايكائو( منتشر شده اند و يا در يكي از كلاسهاي 9 گانه زير دسته بندي شده باشند .

كلاس 1 – مواد منفجره ( Explosives)

كلاس 2 – گازها  Gases

كلاس 3 – مايعات قابل اشتعال Flammable Liquids

كلاس 4 – جامدات قابل اشتعال Flammable Solid

كلاس 5 – مواد اكسيد كننده و پر اكسايدهاي آلي Oxidizing Substances & Organic Peroxides

كلاس 6 – مواد سمي و عفوني Toxic & Infectious Substances

كلاس 7 – مواد راديو اكتيو Radioactive Material

كلاس 8 – مواد خورنده Corrosives

كلاس 9 – كالاهاي خطرناک متفرقه Miscellaneous Dangerous Goods

گواهينامه صلاحيت: گواهينامهاي است كه پس از بررسي و احراز صلاحيت كاربر براي انجام عمليات هر رده از پهپاد، توسط مرجع مورد تاييد سازمان صادر ميگردد.

مجوز بهره برداري: مجوزي است كه براي ارائه خدمات با استفاده از پهپاد از سوي سازمان، براي متقاضي صادر ميشود.

مجوز خاص: مجوزي است كه براي استفاده از پهپادهاي خارج از ردهها يا محدوده مشخص شده در اين سند توسط

سازمان و با هماهنگي ساير مراجع ذيصلاح صادر ميشود و الزامات و جزئيات آن، با توجه به ويژگيهاي اختصاصي پهپاد و نوع عمليات آن به صورت اختصاصي براي هر مجوز تعيين ميشود.

1-6- اختصارات:

پهپاد: پرنده هدايت پذير از دور

CAD: Civil Aviation Directive

VGA: Video Graphics Array

 

2- رده بندي پهپادها

 

2-1 كليات رده بندي

پهپادها بر حسب حداكثر وزن برخاست تا 25 كيلوگرم و حداكثر ارتفاع پرواز مجاز در 4 رده دسته بندي ميشوند

كه الزامات آنها در اين سند مشخص شده است. براي استفاده از پهپادهاي با وزن برخاست بيش از 25 كيلوگرم يا

داراي مشخصات خارج از اين ردهبندي زير، برحسب مورد، مكاتبه با سازمان جهت رعايت الزاماتي كه در مجوزهاي خاص صادره تعيين ميگردد الزامي است.

2-2 مشخصات و الزامات ردهها

1-2-2-رده C0

2-2-1-1- حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده، 250 گرم است.

2-2-1-2- حداكثر ارتفاع پروازي مجاز اين رده 50 متر است.

2-2-1-3- پهپادهاي اين رده را ميتوان در مناطقي كه افراد وجود دارند استفاده نمود، ليكن نبايد پهپاد را در مناطقي

كه جمعيت متراكم وجود دارد، استفاده نمود.

2-2-1-4- شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است

أ. كاربر اين رده پهپاد فاقد محدوديت سني است و تنها لازم است راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه

نموده و بر آن مسلط باشد.

2-2-1-5- پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند:

أ. فاقد لبه برنده.

ب. راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي.

2-2-1-6- پهپادهاي اين رده نيازي به ثبت و دريافت علامت ثبت ندارند.

2-2-1-7- پهپادهاي اين رده نيازي به مجهز بودن به قابليت رديابي و محدوديت جغرافيايي عمليات ندارند.

2-2-2- رده C1

2-2-2-1-  حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده، 900 گرم است.

2-2-2-2- حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين رده 120 متر است.

تبصره 1 : در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از 120 متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا حداكثر 50 متر بالاتر از ارتفاع مانع و حداكثر 170 متر با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد بجز در فاصله 3 كيلومتري اطراف فرودگاه ها .

 

2-2-2-3- پهپادهاي اين رده را ميتوان در مناطقي كه افراد وجود دارند استفاده نمود، ليكن نبايد پهپاد را در مناطقي

كه جمعيت متراكم وجود دارد، استفاده نمود.

2-2-2-4-شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است:

أ. سن مجاز براي كاربر اين رده از پهپاد، حداقل 14 سال تمام است. افراد با سن كمتر از 14 سال در

صورتي كه تحت نظارت مستقيم يك فرد صاحب صلاحيت بالاتر از 14 سال باشند ميتوانند پهپاد را به كار گيرند.

ب. كاربر بايد علاوه برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل برآن داشته باشد.

ج. كاربر بايد آموزش لازم در خصوص استفاده از پهپاد در مراكز مجاز آموزشي را ديده باشد و در آزموني كه به همين منظور برگزار شدهاست نمره قبولي را اخذ كند.

2-2-2-5- مشخصات كاربر بايد مطابق بند 3 – 2 – 14 -اين دستورالعمل ثبت گردد.

2-2-2-6- اين رده از پهپاد بايد ثبت شود و علامت ثبت دريافت نمايد.

2-2-2-7- پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند:

أ. حداكثر انرژي جنبشي كمتر از 80 ژول.

ب. فاقد لبه برنده.

ج. داشتن راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي.

2-2-2-8- درصورتيكه پهپاد حامل دوربين با قدرت وضوح)رزولوشن( بالاتر از VGA يا داراي حسگر صوتي باشد نيازمند شناسه الكترونيكي است.

2-2-2-9- درصورت نياز ناحيه عمليات، داشتن قابليت محدودسازي جغرافيايي پهپاد لازم است.

2-2-3- رده C2

2-2-3-1- حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده، كمتر از 4 كيلوگرم است.

2-2-3-2- حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين رده 120 متر است.

تبصره 2 : در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از 120 متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا حداكثر 50 متر بالاتر از ارتفاع مانع و حداكثر 170 متر و با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد بجز در فاصله 3 كيلومتري اطراف فرودگاه ها ..

2پهپاد مجاز به پرواز آگاهانه و با فاصله ايمن از افراد غيردرگير در عمليات پرواز پهپاد است.

فاصله ايمن:

– 20 متر براي پهپادهاي بالگرد

– 50 متر براي پهپادهاي بال ثابت

2-2-3-4- شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است:

أ. شرايط سني مجاز براي كاربر اين رده پهپاد، حداقل 18 سال تمام است و يا درصورت كوچكتر بودن با نظارت فرد صاحب صلاحيت بالاتر از 18 سال اقدام به انجام عمليات نمايد.

ب. كاربر بايد علاوه برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل برآن داشته باشد.

ج. كاربر بايد گواهينامه صلاحيت از مراجع مورد تاييد را اخذ نمايد.

د. مشخصات كاربر بايد مطابق بند 3 – 2 – 14 -از اين دستورالعمل ثبت گردد.

2-2-3-5- پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند:

أ. استقامت مكانيكي مناسب

ب. سامانه مديريت از دست دادن ارتباط

ج. قابليت انتخاب سقف پرواز

د. داشتن راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي باشد.

2-2-3-6-  پهپاد در اين رده بايد ثبت شود و علامت ثبت دريافت نمايد.

2-2-3-7-  دارابودن شناسه الكترونيكي الزامي است.

2-2-3-8- دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است.

2-2-4-رده C3

2-2-4-1- حداكثر وزن مجاز پرواز اين رده، 25 كيلوگرم است.

2-2-4-2- حداكثر ارتفاع پرواز مجاز پهپادهاي اين رده، 120 متر است.

تبصره 3 : در صورتي كه نياز باشد پهپاد بر روي موانعي با ارتفاع بيشتر از 120 متر به عمليات بپردازد، مجاز است تا حداكثر 50 متر بالاتر از ارتفاع مانع و حداكثر 170 متر با رضايت مالك/ متولي مانع به انجام عمليات بپردازد، در فاصله 3 كيلومتري اطراف فرودگاه ها .

2-2-4-3-پهپاد مجاز به پرواز در ناحيهها و مسيرهايي است كه منطقا انتظار نميرود خطري براي افراد غير درگير ايجاد كند. اين مناطق عاري از اماكن مربوط به افراد غير درگير است و تعداد يا شكل حضور افراد غير درگير در آنها به شكلي است كه انتظار نميرود مشكل در عمليات معمول پهپاد باعث آسيب به افراد غير درگير شود. مناطقي مانند فضاي بالاي خطوط انتقال نيرو، لوله هاي انتقال مايعات، جادههاي بيرون شهر و خطوط راهآهن مثالهايي از اين مناطق هستند كه ميتوانند مورد استفاده براي عمليات پهپاد نيز قرار گيرند.

2-2-4-4-  شرايط كاربران پهپادهاي اين رده به شرح زير است:

أ. شرايط سني مجاز براي كاربر اين رده پهپاد، حداقل 18 سال تمام است و يا درصورت كوچكتر بودن با نظارت فرد صاحب صلاحيت بالاتر از 18 سال اقدام به انجام عمليات نمايد.

ب. كاربر بايد علاوه برداشتن شرايط سني راهنماي كاربري پهپاد را مطالعه نمايد و تسلط كامل برآن داشته باشد.

ج. كاربر بايد گواهينامه صلاحيت از مراجع مورد تاييد را اخذ نمايد.

د. مشخصات كاربر بايد مطابق بند 3-2-14- از اين دستورالعمل ثبت گردد.

2-2-4-5- پهپادهاي اين رده از نظر فني بايد داراي شرايط زير باشند:

أ. داشتن دستورالعمل عمليات

ب. سامانه مديريت از دست دادن ارتباط

ج. قابليت انتخاب سقف پرواز

د. داشتن راهنماي كاربري پهپاد شامل هشدارهاي عمومي باشد.

2-2-4-6-  پهپاد در اين رده بايد ثبت شود و داراي علامت ثبت باشد.

2-2-4-7- دارابودن شناسه الكترونيكي الزامي است.

2-2-4-8- دارا بودن قابليت محدودسازي جغرافيايي الزامي است.

3- الزامات و مسئوليتها

3-1-  الزامات كلي

هر نوع استفاده از پهپاد تنها در صورتي مجاز است كه در انطباق با مفاد اين سند باشد.

در صورتي كه پهپاد يا عمليات آن در ردههاي مشخص شده در اين سند قرار نميگيرد، مالك موظف است قبل از

استفاده از پهپاد مجوز خاص را از سازمان اخذ كرده باشد. پهپادهاي مورد استفاده در امور تجاري، خدماتي و همچنين پهپادهاي تحقيقاتي ميبايست داراي بيمه نامه شخص ثالث باشند.

حمل كالاي خطرناک توسط پهپادها ممنوع ميباشد، مگر اينكه در مجوز خاص، اجازه حمل كالاي خطرناک توسط پهپاد در محدوده عملياتي مشخص، از سازمان اخذ شده باشد.

حمل كالا توسط پهپاد براي مالكاني كه فاقد مجوز بهرهبرداري براي ارائه خدمات هستند ممنوع است.

حدود و ضوابط حاكم بر عمليات حمل كالا توسط پهپاد، در مجوز بهرهبرداري مشخص ميشود و بهره بردار موظف

به رعايت آن است.

يك پهپاد مي تواند توسط يك يا چند كاربر در طول پرواز كنترل شود. در هر زمان، تنها يك كاربر بايستي كنترل

پهپاد را بر عهده داشته باشد.

فركانس مخابراتي وسيله پرنده و تجهيزات زميني ميبايست منطبق با الزامات اعلام شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي باشد و در صورت نياز به بهره برداري از باند فركانسي هوانوردي ميبايست بهرهبردار تأييديه آن را از سازمان اخذ نمايد.

3-2- الزامات و مسئوليتهاي مالك و كاربر

مسئوليت نهايي پهپاد بر عهده مالك آن است و در صورت هر نوع تخلف از اين مقررات كه به واسطه پهپاد تحت

مالكيت وي رخ دهد پاسخگو ميباشد. كاربر پهپاد در برابر گواهينامه و يا شناسه كاربري خود پاسخگو است و در

صورت تخلف، ممكن است گواهينامه و يا شناسه كاربري وي تعليق يا لغو شود.

در صورتي كه شخصي مالك پهپادي است كه خارج از ردهبندي اين سند قرار دارد و يا خواستار آن است كه از

پهپاد خود براي عملياتي خارج از ردهبندي اين سند استفاده كند، لازم است با مراجعه به سامانه و ثبت تقاضاي خود،

الزامات خاصي كه از طرف مراجع ذيصلاح، اعلام خواهد شد را رعايت نموده و مجوزهاي لازم را دريافت كند.

مالك موظف است جهت ارائه خدمات با پهپاد، مجوز لازم را از مراجعي كه حسب مورد در سامانه مشخص شده

است دريافت نموده و مجوز خود را در سامانه ثبت نمايد. پس از دريافت مجوز، مالك به عنوان بهرهبردار نيز شناخته

ميشود.

مالك موظف است از صلاحيت پهپاد مورد استفاده در خدمات مطابق با مفاد اين سند اطمينان داشته باشد و در

خصوص آن به مراجع قانوني پاسخگو است.

مالك موظف است اطمينان داشته باشد كه پهپادهاي ثبت شده تحت مالكيت خود را تنها در اختيار كاربراني قرار

ميدهد كه صلاحيت لازم براي انجام عمليات در رده مربوطه را دارا باشد و در خصوص آن به مراجع قانوني پاسخگو

است.

در صورت نياز و بر اساس رده پهپاد، مالك مسئول ثبت پهپاد است و در صورتي كه از پهپاد خود براي ارائه

خدمات )مطابق مجوز بهره برداري دريافت شده( استفاده مينمايد، موظف است مشخصات كاربراني كه در ارائه

خدمات خود به كار ميگيرد را در سامانه ثبت نمايد.

مالك موظف است در اسرع وقت مفقود يا از بين رفتن پهپاد خود را در سامانه ثبت كند يا به مرجع تعيين شده در

سامانه اطلاع دهد.

مالك بايد گزارش سانحه و گزارش فرود اضطراري را كه باعث آسيب به جان يا اموال غير شده و يا حريم

خصوصي و يا مناطق ممنوعه را نقض كرده باشد را در اسرع وقت در سامانه ثبت كند يا به مرجع تعيين شده در

سامانه ارائه دهد.

مالك در برابر عدم رعايت الزامات اين سند و قوانين و مقررات كشور مانند آسيب به جان يا اموال غير، رعايت

حريم خصوصي، رعايت حريم مناطق محدوده يا ممنوعه و الزامات امنيتي عمومي به مراجع مربوطه پاسخگو است،

حتي اگر پهپاد مربوط به مالك در اختيار يك كاربر ديگر قرار داشته باشد.

هيچ كاربري مجاز به استفاده از پهپاد نيست، مگر آنكه شرايط و صلاحيت مشخص شده براي كاربر پهپاد در رده مربوطه را دارا باشد.

كاربر پهپاد موظف است از انطباق عمليات خود با محتواي اين سند اطمينان داشته باشد. در صورت تخلف از محتواي اين سند، سازمان ميتواند بر حسب مورد نسبت به تعليق يا لغو شناسه كاربري يا گواهينامه كاربر اقدام نمايد.

در صورتي كه استفاده از پهپادي نيازمند ثبت آن باشد، مالك بايد مشخصات پهپاد خود را در سامانه پهپادها ثبت نموده و علامت ثبت منحصر به پهپاد خود را دريافت نموده و علامت ثبت را در نقاطي از پهپاد كه در سامانه مشخص شده است درج نمايد.

در صورتي كه بهره برداري از پهپادي نيازمند ثبت فرد كاربر آن باشد، كاربر بايد مشخصات خود را در سامانه پهپادها ثبت نموده و شناسه منحصر به فرد خود را دريافت نمايد.

مشخصات مورد نياز براي ثبت كاربران شامل موارد زير است:

3-2-14-1-نام و نام خانوادگي

3-2-14-2-تاريخ تولد

3-2-14-3- كد ملي يا شماره گذرنامه

3-2-14-4-  شماره گواهينامه خلباني يا كد پيگيري قبولي در آزمون مراكز مجاز

3-2-14-5- شماره تلفن تماس ثابت و همراه

3-2-14-6- آدرس پستي معتبر

3-3-  شناسه الكترونيكي و سامانه محدودسازي جغرافيايي

شناسه الكترونيكي، سامانهاي است كه اطلاعات لحظهاي زير را بر روي بستر داده منتشر ميكند. استاندارد اين بستر در دست تهيه است و توسط سازمان منتشر ميشود. اطلاعات لحظهاي شامل موارد زير است:

3-3-1-1- شناسه كاربر و مشخصه ثبت پهپاد

3-3-1-2-رده پهپاد

3-3-1-3- نوع عمليات پهپاد

3-3-1-4- وضعيت فعاليت سامانه محدودسازي جغرافيايي

3-3-1-5- مختصات جغرافيايي پهپاد و ارتفاع پروازي آن

سامانه محدودسازي جغرافيايي، سامانهاي است كه اطلاعات مناطق ممنوعه پرواز پهپاد را از پايگاه داده مركزي قبل

از عمليات دريافت نموده و به كاربر پهپاد هشدار نزديك شدن به اين نواحي را ارائه ميدهد و از پرواز پهپاد به مناطق

ممنوعه به صورت خودكار و با رعايت ايمني جلوگيري مينمايد.

3-4- الزامات عمليات پرواز پهپادها

پهپادها تنها در شرايطي اجازه پرواز دارند كه شرايط ديد در آن لحظه به كاربر امكان مشاهده مداوم پرنده را بدهد.

اين بدان معنا است كه پرواز اين نوع وسايل پرنده در شرايط ديد كم ممنوع ميباشد.

پرواز پهپاد در اطراف افراد و جمعيت مستلزم رعايت مفاد مندرج در جدول 1 است.

انجام عمليات حداقل 3 كيلومتر از حصار فرودگاه و در مسير نشست و برخاست هواپيما ها و در مجاورت پرواز هواپيما ها ممنوع مي باشد مگر اينكه مجوزهاي لازم از فرودگاه مذكور اخذ شده باشد و انجام عمليات تحت شرايط

تعيين شده صورت گيرد.

انجام عمليات در محدوده حريم مراكز ممنوعه تا شعاع 500 متري مجاز نميباشد مراكز ممنوعه ملزم به نصب تابلوي هشدار دهنده ذيل به تعداد كافي و در معرض ديد عموم ميباشند.

مراكز ممنوعه با تابلوي هشدار دهنده پرواز پهپاد ممنوع مطابق شكل 1 مشخص ميشوند.

انجام عمليات در اطراف نوار مرزي كشور و سايتهاي پدافندي و مناطق نظامي ممنوع مي باشد.

انجام عمليات در فاصله كمتر از 100 متر از جايگاههاي سوخت و اماكن قابل اشتعال ممنوع مي باشد.

 

پيوست 1 – خلاصه مقررات عمليات وسايل پرنده بدون سرنشين

جدول 1 – خلاصه الزامات پهپادها بر حسب رده آنها

 

رده پهپاد حداکثر وزن مجاز

برای پرواز

 

فاصله از افراد حداکثر ارتفاع پرواز مجاز

 

الزامات و صلاحیت مورد نياز براي

كاربر پهپاد

 

 

رئوس الزامات فنی ثبت

 

شناسه الكترونیكی،

قابلیت محدودسازی

جغرافیایی

C0

 

كمتر از 250 گرم  

غير درگير در عمليات پرواز پهپاد

) به غير از توده جمعيت(

 

كمتر از 50 متر

 

· فاقد محدوديت سني

· مطالعه و تسلط بر

راهنماي كاربري

پهپاد

· رعايت مقرات ايمني اسباب بازي

سازمان ملي استاندارد ايران

· بدون لبه برنده

· راهنماي كاربري پهپاد شامل

هشدارهاي عمومي باشد

 

الزامي نيست

 

الزامي نيست

 

C1

 

كمتر از 900 گرم كمتر از 120 متر يا 50 متر بالاتر از موانع/ ابنيه

برحسب تقاضاي صاحب مانع/ بنا

 

· حداقل 14 سال تمام يا

افراد كوچكتر با

نظارت فرد صاحب

صلاحيت بالاتر از 14

سال

· مطالعه و تسلط بر

راهنماي كاربري

پهباد

· آموزش و قبولي در

آزمون توسط مراكز

مجاز

 

· حداكثر انرژي جنبشي كمتر از 80

ژول

· بدون لبه برنده

· قابليت انتخاب سقف پرواز

· راهنماي كاربري پهپاد شامل

هشدارهاي عمومي باشد

 

كاربر و

پهپاد

اگر حامل دوربين بالاي

رزولوشن VGA يا داري

حسگر صوتي باشد

نيازمند شناسه الكترونيكي

است.

در صورت نياز ناحيه

عمليات، داشتن قابليت

محدودسازي جغرافيايي

لازم است.

 

 

 

 

رده پهپاد حداکثر وزن مجاز

برای پرواز

 

فاصله از افراد حداکث ارتفاع پرواز مجاز

 

الزامات و صلاحیت مورد نياز براي

كاربر پهپاد

 

 

رئوس الزامات فنی ثبت

 

شناسه الكترونیكی،

قابلیت محدودسازی

جغرافیایی

 

 

C2

 

كمتر از 4 كيلوگرم

 

مجاز به پرواز آگاهانه و با فاصله

ايمن از افراد غيردرگير در عمليات

پرواز پهپاد

فاصله ايمن:

– 20 متر براي پهپادهاي بالگرد

– 50 متر براي پهپادهاي بال ثابت

 

كمتر از 120 متر يا 50 متر بالاتر از موانع/ ابنيه

برحسب تقاضاي صاحب مانع/ بنا

 

· حداقل سن 18 سال

تمام يا افراد كوچكتر

با نظارت فرد صاحب

صلاحيت بالاتر از 18

سال

· مطالعه و تسلط بر

راهنماي كاربري

پهپاد

· دارا بودن گواهينامه

صلاحيت از مراجع

مورد تائيد

 

· دارا ي استقامت مكانيكي

· سامانه مديريت از دست دادن

ارتباط

· قابليت انتخاب سقف پرواز

· راهنماي كاربري پهپاد شامل

هشدارهاي عمومي باشد

 

كاربر و

پهپاد

الزامي است

 

 

 

 

 

C3

 

كمتر از 25 كيلوگرم

 

مجاز براي پرواز در ناحيهاي كه

منطقاً انتظار نميرود خطري براي

افراد غير درگير ايجاد كند.

 

كمتر از 120 متر يا 50 متر بالاتر از موانع/ ابنيه

برحسب تقاضاي صاحب مانع/ بنا

 

· حداقل سن 18 سال

تمام يا افراد كوچكتر

با نظارت فرد صاحب

صلاحيت بالاتر از 18

سال

· مطالعه و تسلط بر

راهنماي كاربري

پهپاد

· دارا بودن گواهينامه

صلاحيت از مراجع

مورد تائيد

 

· سامانه مديريت از دست دادن

ارتباط

· قابليت انتخاب سقف پرواز

· راهنماي كاربري پهپاد شامل

هشدارهاي عمومي باشد

· داشتن دستورالعمل عمليات

 

كاربر و

پهپاد

الزامي است

 

 

 

شكل 1 نمونه تابلو منطقه پهپاد ممنوع

| منبع خبر : Cao
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.